Tuyên truyền Đại hội đảng bộ xã - Cựu chiến binh
Ngày 03/06/2020

     Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, ngày thành lập Đảng 3/2, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, và một trong những ngày trọng đại đó là Đại hội Đảng bộ xã Đông Á, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025, được tổ chức vào chiều ngày mồng 2 và ngày      mồng 3/5/2020.

      Đây là một sự kiện chính trị trọng đại lớn của địa phương mà 5 năm được tổ chức một lần, trên diễn đàn này Đảng bộ chỉ ra những ưu và nhược điểm cần khắc phục, đồng thời quyết định những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương 5 năm tới.

     Kính thưa các đ/c cùng toàn thể nhân dân. Đông Á là một vùng quê tươi đẹp giàu truyền thống yêu nước , có vị trí địa lý giao thông thủy, bộ thuận lợi, nhân dân trong xã sớm có điều kiện để nâng cao nhận thức, mở rộng giao lưu để xây dựng cho mình những nét văn hóa đặc sắc.

     Cùng được chỉ đạo phong trào từ trung ương xuống đến địa phương, tháng 8/1947 Chi bộ Đảng Thượng Phương được thành lập, với 25 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên thuộc xã Đông Á ngày nay là ( Đ/c Nhâm Hồng Long, Đ/c Nhâm Đạo Rụy, Đ/c Phí Ngọc Dương, Đ/c Phí Văn Âm, Đ/c Phí Đức Biện, Đ/c Lê Văn Quang, Đ/c Nhâm Gia Điệp, Đ/c Phí Văn Vương, và Đ/c Bùi Văn Trường, do Đ/c Phí Ngọc Dương làm Bí thư chi bộ).

      Tháng 10 năm 1962, Đảng bộ xã Đông Á tổ chức đại hội nhiệm kỳ 1963 – 1964. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính  trị 2 năm 61- 62 và thông qua kế hoạch cải tiến hợp tác xã nông nghiệp. Là đại hội đầu tiên chuyển từ chi bộ lên Đảng bộ xã Đông Á. Đại hội đã bầu đ/c Phí Văn Lạng làm bí thư, và đ/c Đặng Đình Hoạch làm Phó bí thư Đảng ủy xã.

     Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ xã Đông Á đã trải qua 21 kỳ Đại hội, trong đó có 9 kỳ là Đại hội Chi bộ và 12 kỳ Đại hội Đảng bộ.

     Từ tháng 5/1955 xã Đông Á được tách ra bởi các xã Thượng Tầm, Tầm Phương ( sát nhập 2 xã lấy tên là xã Thượng Phương) thuộc tổng Thượng Tầm, phủ Thái Ninh, tỉnh Thái Bình, khi thành lập xã gồm có 4 thôn là Đại Đồng, Phú Xuân, Trưng Trắc và Đông A.

   Ngay sau khi được thành lập, Chi bộ Đảng xã Đông Á đã lãnh đạo nhân dân đồng khởi đứng lên. Trung ®éi d©n qu©n du kÝch ®Çu tiªn do «ng PhÝ §×nh LÉy chØ huy ®· sang lµng B¶o §¸p thuéc huyÖn Trùc Ninh tØnh Nam §Þnh tham gia chiÕn ®Êu, häc tËp rót kinh nghiÖm. Kế theo đó là trung ®éi du kÝch tËp trung do «ng PhÝ V¨n TÞnh chØ huy ®­îc bé ®éi vÒ huÊn luyÖn, sau đó trung ®éi nµy ®· trë thµnh h¹t nh©n huÊn luyÖn cho du kÝch toµn x·. Khi chiÕn tranh lan réng vÒ Th¸i B×nh trung ®éi du kÝch nµy ®· phèi hîp víi bé ®éi ®¸nh nhiÒu trËn cã hiÖu qu¶ nh­ trËn ®¸nh cÇu Gä, trËn cµn 29 tÕt, trËn cµn ®¸nh ®Þch §×nh Phó Xu©n trung ®éi nµy sau đã tham gia chiÕn ®Êu quÊy rèi ®ån bèt, chë thuyÒn vËn t¶i đưa cán b qua s«ng Trµ lý để diÖt tÒ, diÖt ¸c «n.

N¨m 1950 Thc dân Pháp chiÕm ®ãng Th¸i B×nh, x· ®· lÊy lùc l­îng d©n qu©n du kÝch lµm nßng cèt, tæ chøc cho nh©n d©n rµo lµng kh¸ng chiÕn lËp nªn khu du kÝch chiÕn ®Êu liªn hoµn cïng víi c¸c x· b¹n më ra mét vïng du kÝch réng lín lµm cho kÎ ®Þch ph¶i ra søc ®èi phã. Tõ n¨m 1950 ®Õn n¨m 1954 lùc l­îng vò trang cña x· ®· chiÕn ®Êu ng¨n chÆn  8 trËn cµn quÐt lín cña qu©n viÔn chinh Ph¸p vµ 21 trËn cµn kh¸c cña qu©n Ngôy cã Ph¸p chØ huy.

       Trong ba cuéc kh¸ng chiÕn chèng Thc dân Ph¸p, Đế Quc Mü, và chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ  quèc. Đảng bộ và nhân dân  §«ng Á ®· lần lượt tiễn hơn 2.000 lượt thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ, 720 thanh niªn xung phong vµ d©n c«ng ho¶ tuyÕn, hµng ngµn lượt  ng­êi tham gia d©n qu©n du kÝch.

Kết thúc chiến tranh, xã Đông Á đã có hơn 300 Liệt sỹ hy sinh ở khắp các chiến trường, được phong và truy tÆng 40 bµ mÑ ViÖt Nam  Anh Hïng, 168 th­¬ng bÖnh binh, 127 ng­êi tham gia ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ nhiÔm chÊt ®éc hãa häc vµ 28 con ®Î cña hä bÞ nghi nhiÔm chÊt ®éc hãa häc DIOXIN.

Chính vì những đóng góp to lớn đó cho nên Đảng bộ và nhân dân §«ng Á ®· vinh dù ®­îc Nhµ n­íc n­íc CHXH chñ nghÜa ViÖt Nam phong tÆng danh hiÖu Anh hïng lùc l­îng vò trang nh©n d©n thêi kkh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.

       Kính thưa các đ/c cùng toàn thể nhân dân. Chào mừng Đại Hội Đảng bộ xã Đông Á lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 lần này, chúng ta rất vui mừng, phấn khởi và tự hào vì Đảng bộ và nhân dân Đông Á đã làm nên được kỳ tích, đó là kết quả của xây dựng Nông thôn mới, là sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, của 337 Đảng viên trong toàn Đảng bộ và của toàn dân, với kết quả đã hoàn thành gồm 2.885 m kênh mương cấp 1, xây 8.560 m đường giao thông nội đồng trục chính. Đổ bê tông bờ vùng 6.651m. Đường giao thông trục thôn mới 14.833m. Đường Tân Giang được đưa vào xử dụng, đến nay con đường này đã trở thành con đường to nhất, đẹp nhất xã Đông Á. Trường trung học cơ sở đã bàn giao, đưa vào xử dụng, con cháu chúng ta đã có được một mái trường khang trang sạch đẹp, đáp ứng được sự mong chờ của bao nhiêu thế hệ học sinh và phụ huynh, mà chỉ đến hôm nay hai công trình này chúng ta mới làm được, và cũng là những công trình cốt yếu để xã nhà về đích Nông thôn mới tháng 6/2019.

    Với khí thế mới, quyết tâm mới các đ/c Cựu chiến binh, cùng với cán bộ nhân dân xã Đông Á đoàn kết vượt qua khó khăn. Quyết tâm đưa Đông Á sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào trước năm 2025, trước mắt cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     1 -Tuyên truyền ngăn chặn việc lấn chiếm đất đai, sử dụng đất đai sai mục đích.

      2 -Gữi vững an ninh trật tự, thực hiện tốt Luật 14, Nghị định 36, Quyết định 95.

     3 -Tuyên truyền vệ sinh môi trường, hưởng ứng ngày tổng vệ sinh vào chủ nhật của tuần cuối cùng trong tháng.

Nh©n ngµy toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã đón chào sự kiện chính trị trọng đại của địa phương đó là Đại hội Đảng bộ xã Đông Á lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 , chóng t«i xin göi tíi toµn thÓ c¸n bé vµ nh©n d©n trong toµn x· lêi kÝnh chóc søc khoÎ lời chào thi đua quyÕt th¾ng.

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 104
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác